Regulamin
v.2_18.10.2013

Regulamin Naukowej Interaktywnej Telewizji HD


Preambuła

Naukowa Interaktywna Telewizja HD w sieci PIONIER jest zadaniem realizowanym przez Konsorcjum PIONIER w ramach umowy Lidera Konsorcjum z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowy nr POIG.02.03.00-00-028/08-00 o dofinansowanie projektu pn. Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Priorytet 2 Infrastruktura sfery B R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych).


I Wprowadzenie

§1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki realizacji Naukowej Interaktywnej Telewizji HD w sieci PIONIER w ramach projektu PLATON.

§2

Definicje pojęć:

 1. Lider – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe;
 2. Naukowa Interaktywna Telewizja HD – platforma PlatonTV lub platforma;
 3. Partner/rzy Realizujący Naukową Interaktywną Telewizję HD – jedna lub kilka z wymienionych poniżej instytucji, w których realizowana jest platforma PlatonTV. Partnerami tymi są:
  • Akademia Górniczo-Hutnicza Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet w Krakowie,
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
  • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy,
  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy,
  • Politechnika Białostocka,
  • Politechnika Częstochowska,
  • Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne TASK,
  • Politechnika Koszalińska,
  • Politechnika Łódzka,
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
  • Politechnika Rzeszowska,
  • Politechnika Śląska Centrum Komputerowe,
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
  • Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo–Superkomputerowe,
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej LubMAN UMCS,
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Uniwersytet Opolski,
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
  • Uniwersytet Warszawski,
  • Uniwersytet Zielonogórski,
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Akademickie Centrum Informatyki
 4. Świadczący – członek Konsorcjum PIONIER udostępniający Naukową Interaktywną Telewizję HD;
 5. Sieć MAN (ang. Metropolitan Area Network) – szerokopasmowa sieć miejska lub regionalna zarządzana przez członka Konsorcjum PIONIER;
 6. Sieć PIONIER - ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji, nauk obliczeniowych, aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. Obecnie łączy 21 ośrodków Miejskich Sieci Komputerowych (sieci MAN) i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy za pomocą własnych łączy światłowodowych;
 7. Konsorcjum PIONIER - formalne porozumienie zawarte przez 21 Miejskich Sieci Komputerowych MAN i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy (KDM);
 8. Rada Konsorcjum PIONIER - jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych, a także podejmuje wszelkie decyzje dotyczące zasad współfinansowania eksploatowanej infrastruktury Sieci PIONIER;
 9. Jednostka – jednostka prowadząca działalność naukową lub edukacyjną, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dz. U. Z 2010 r. Nr 96, poz. 615, Art. 2, lit. 9) oraz instytucja edukacyjna i oświatowa, jednostka administracji rządowej lub samorządowej, instytucja kulturalna, biblioteka, jednostka służby zdrowia, instytucja wyższej użyteczności i pożytku publicznego, mająca zawartą umowę na realizację usług telekomunikacyjnych w sieci MAN, tj. będąca abonentem sieci MAN;
 10. Korzystający – Jednostka, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i podpisała deklarację korzystania z platformy PlatonTV;
 11. Użytkownik – pracownik, student, dosktorant Korzystającego lub Świadczącego bądź osoba realizująca prace zlecone lub zamówione dzieło na rzecz Korzystającego lub Świadczącego;
 12. Dostawca treści – Korzystający produkujący lub posiadający treści audiowizualne, które mogą zostać udostępnione na platformie PlatonTV;
 13. Zestaw produkcyjny – Studio Produkcyjne, Studio Nagrań lub Wóz realizatorski wdrożone w ramach projektu Platon;
 14. Repozytorium treści – system do składowania, rekodowania i udostępniania treści audiowizualnych do dystrybucji, stanowiący element infrastruktury platformy PlatonTV, którego użytkownikami są Dostawcy treści;
 15. System Emisyjny – system do zarządzania emisją audycji „na żywo” oraz akwizycji tych treści, stanowiący element infrastruktury platformy PlatonTV, którego użytkownikami są Dostawcy treści;
 16. System Dostarczania Treści – system do dystrybucji i udostępniania treści audiowizualnych, którego węzły wdrożono w sieciach MAN, stanowiący element infrastruktury platformy PlatonTV;
 17. Portal AoD – (ang. Application on Demand) system do prezentacji oferty i udostępniania treści oraz narzędzi interaktywnych na platformie PlatonTV, stanowiący element infrastruktury tej platformy;
 18. Subportal AoD - system do prezentacji oferty i udostępniania treści oraz narzędzi interaktywnych na platformie PlatonTV, stanowiący element infrastruktury tej platformy, udostępniany Korzystającym i Partnerom Realizującym;
 19. Odbiorca – osoba korzystająca z treści i narzędzi udostępnianych za pośrednictwem portalu AoD, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.


II Dostęp do Naukowej Interaktywnej Telewizji HD

§3

 1. Platforma PlatonTV stanowi wydzieloną warstwę zasobów sieci PIONIER przeznaczonych do realizacji telewizji naukowej w Internecie, pozwalających na tworzenie, zarządzanie, składowanie, dystrybucję i udostępnianie treści audiowizualnych oraz udostępnianie interaktywnych narzędzi wspierających proces wykorzystania treści przez Odbiorców.
 2. Platforma PlatonTV stanowi także środowisko do prowadzenia badań w zakresie nowych mediów interakcyjnych oraz budowania telewizji dedykowanych.
 3. W skład platformy PlatonTV wchodzi infrastruktura, wdrożona przez Partnerów Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD, do produkcji treści audiowizualnych obejmująca: Studia Produkcyjne, Studia Nagrań oraz Wóz realizatorski (zestawy produkcyjne), a także infrastrukturę IT obejmującą: Repozytorium treści, Systemy emisyjne, System Dostarczania Treści oraz portal AoD. W skład ww. infrastruktury IT wchodzi wyposażenie serwerowe i sieciowe, łącza sieciowe zrealizowane w infrastrukturze sieci MAN i PIONIER oraz aplikacje i narzędzia zintegrowane w celu udostępniania treści w ramach platformy PlatonTV.
 4. Operatorem platformy PlatonTV jest Lider, operator sieci PIONIER.

§4

 1. Platforma PlatonTV stanowi środowisko z którego korzystać może każda Jednostka, która jest abonentem sieci MAN oraz złożyła pisemną deklarację korzystania z platformy PlatonTV i zaakceptowała niniejszy Regulamin dostępny u Świadczącego.
 2. Korzystanie z Repozytorium treści, Systemów emisyjnych, Systemu Dostarczania Treści oraz portalu AoD, przez Korzystającego wymaga zawarcia przez taki podmiot pisemnego porozumienia z właściwym Świadczącym (który zapewnia mu dostęp do sieci PIONIER).
 3. Treści i narzędzia publikowane na platformie PlatonTV udostępniane są za pośrednictwem portalu AoD dla wszystkich zainteresowanych Odbiorców, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Produkcja treści audiowizualnych, na rzecz Korzystających, odbywa się na mocy odrębnych porozumień z Partnerami Realizującymi Naukową Interaktywną Telewizję HD, u których wdrożono Zestawy produkcyjne.

§5

 1. Na platformie PlatonTV mogą być umieszczane i publikowane treści dostarczane przez Dostawców treści. W ramach przyznanych uprawnień Dostawca treści zarządza treścią umieszczaną przez siebie w Repozytorium treści oraz decyduje o udostępnieniu jej do publikacji.
 2. Za kompletność, aktualność i zgodność ze stanem faktycznym opisu treści audiowizualnej odpowiada Dostawca treści, który tę treść umieścił w Repozytorium treści.
 3. Dostawca treści ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione do publikacji treści niezależnie od tego czy zostały one wyprodukowane przez niego, czy też pozyskane od zewnętrznych producentów. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności odpowiedzialność za nabycie praw osób uprawnionych autorsko, których utwory zostały wykorzystane przy produkcji danej treści audiowizualnej, w zakresie umożliwiającym publikację na platformie PlatonTV, odpowiedzialność za użyte w treści znaki towarowe, nazwy, firmy, logotypy oraz odpowiedzialność na naruszenie dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Zgoda na udostępnienie treści do publikacji na platformie PlatonTV obejmuje zgodę na udostępnianie jej Partnerom Realizującym Naukową Interaktywną Telewizję HD prowadzącym (sub)portale, do publikacji na portalu AoD i subportalach oraz zgodę na publikację na innych stronach WWW/portalach, w tym prowadzonych przez podmioty trzecie, na których osadzono mechanizmy prezentacji treści i narzędzi dostarczane w ramach platformy PlatonTV. Podmioty trzecie które korzystają z mechanizmów prezentacji treści i narzędzi dostarczanych w ramach platformy PlatonTV czynią to na własne ryzyko.
 5. Dostawca treści ponosi pełną odpowiedzialność, wobec Partnerów Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD, za naruszenie praw osób trzecich, publikację materiałów prawem niedozwolonych oraz inne przypadki naruszeń przepisów prawa albo cudzych praw i dóbr związane z wprowadzeniem i udostępnieniem przez niego treści do publikacji.
 6. Dostawca treści udziela właściwemu Świadczącemu (który zapewnia mu dostęp do sieci PIONIER), niewyłącznej licencji na korzystanie z wprowadzonych przez Dostawcę treści do Repozytorium treści i opublikowanych w nim materiałów audiowizualnych oraz przekazów „na żywo” (treści audiowizualnych), z prawem udzielenia przez Świadczącego dalszych sublicencji Liderowi, w granicach uzyskanych przez Świadczącego licencji albo praw do materiałów. Licencja udzielona przez Dostawcę treści pozwala Liderowi na udzielanie licencji dalszych Partnerom Realizującym Naukową Interaktywną Telewizję HD.
 7. Partner Realizujący Naukową Interaktywną Telewizję HD udziela Liderowi niewyłącznej licencji na korzystanie z wprowadzonych przez niego i Dostawców treści - którym zapewnia dostęp do sieci PIONIER - do Repozytorium treści i opublikowanych w nim materiałów audiowizualnych oraz przekazów „na żywo” (treści audiowizualnych), z prawem udzielania przez Lidera dalszych sublicencji innym prowadzącym subportale Partnerom Realizującym Naukową Interaktywną Telewizję HD, w celu publikacji treści za pośrednictwem mechanizmów udostępnionych w ramach platformy PlatonTV. Dostawca treści, będący jednocześnie Partnerem Realizującym Naukową Interaktywną Telewizję HD, otrzymuje wzajemnie sublicencję na korzystanie z treści wprowadzonych do Repozytorium treści przez innych Dostawców treści, w granicach uzyskanych przez Lidera licencji albo praw do materiałów.

§6

 1. Przekazy audycji „na żywo” realizowane są na platformie PlatonTV z wykorzystaniem Systemów Emisyjnych.
 2. Korzystający - po zawarciu pisemnego porozumienia z właściwym Świadczącym (który zapewnia mu dostęp do sieci PIONIER) uzyskuje dostęp do Systemu Emisyjnego pozwalającego na zarządzanie i publikację przekazów audycji „na żywo” na platformie PlatonTV. W zakresie odpowiedzialności Korzystającego oraz licencjonowania treści stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące Dostawcy treści.
 3. Korzystający, w zależności od możliwości technicznych i dostępnych zasobów platformy PlatonTV może realizować równocześnie wiele różnych przekazów audycji „na żywo”.
 4. Korzystający odpowiada za realizowane przekazy audycji „na żywo”, w szczególności za prezentowane treści, formę przekazu oraz zapewnienie jego zgodności z obowiązującym prawem.

§7

 1. Dystrybucja treści audiowizualnej oraz jej udostępnianie odbywa się na platformie PlatonTV z wykorzystaniem Systemu Dostarczania Treści.
 2. System Dostarczania Treści (SDT) udostępnia mechanizmy transmisji przekazów audycji „na żywo” oraz dystrybucję i udostępnianie treści VoD.
 3. Świadczący zapewniają Odbiorcom dostęp do treści za pośrednictwem SDT, zgodnie z uzgodnionym z Liderem zakresem obsługiwanych adresów IP.
 4. Zakres ten ustala się w taki sposób by zapewnić wysoką jakość i dostępność platformy PlatonTV dla Odbiorców z uwzględnieniem użytkowników sieci MAN, użytkowników operatorów posiadających punkty styku z siecią MAN oraz użytkowników innych sieci, których dostęp do platformy realizowany jest za pośrednictwem sieci PIONIER i jej styków, mając na uwadze zapewnienie pełnej dostępności treści w publicznym Internecie.

§8

 1. Dostęp odbiorców do treści i narzędzi platformy PlatonTV realizowany jest za pośrednictwem portalu AoD, opublikowanego pod adresem platontv.pl.
 2. Portal ten prowadzony jest przez Lidera, który za jego pośrednictwem prezentuje treści udostępnione do publikacji przez Dostawców treści.
 3. Korzystający mogą tworzyć i zarządzać zawartością subportali portalu AoD, których zakres tematyczny może obejmować wydarzenia lokalne (telewizje lokalne), prezentację materiałów ukierunkowanych tematycznie (portale tematyczne), itp.
 4. Mechanizmy do tworzenia i zarządzania subportalami oferuje platforma PlatonTV.
 5. Utworzenie i udostępnienie subportalu realizuje Lider, na wniosek złożony przez Świadczącego, działającego na rzecz zainteresowanego Korzystającego. Wniosek o utworzenie portalu tematycznego lub innego o charakterze ponadlokalnym musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Radę Konsorcjum PIONIER.
 6. Korzystający prowadzący subportal ponosi odpowiedzialność za publikowane na subportalu treści. Dostawca treści, który dostarczył treści obarczone wadami, w szczególności prawnymi, odpowiada na zasadzie regresu za szkody poniesione przez Partnerów Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD, a także jest zobowiązany wstąpić w miejsce Partnera Realizującego Naukową Interaktywną Telewizję HD do ewentualnego sporu, którego przedmiotem są treści przez tego Dostawcę treści dostarczone, a gdyby okazało się to niemożliwe – ponieść wszelkie koszty związane z uczestnictwem takiego Partnera w sporze.
 7. Publikacja treści na innych niż portal AoD stronach WWW prowadzonych przez Korzystającego lub na stronach udostępnionych mu w celu osadzenia mechanizmów transmisji audycji „na żywo” lub też osadzenia dostępu do treści skojarzonych z danym wydarzeniem (np. relacją z konferencji), może być realizowana z wykorzystaniem mechanizmów osadzania odtwarzacza platformy PlatonTV na tych stronach, pod warunkiem ich równoczesnego umieszczenia i opublikowania przez Korzystającego w jego subportalu w portalu AoD.
 8. Prezentacja treści udostępnianej za pośrednictwem platformy PlatonTV, jest każdorazowo uzupełniana o komunikat (w stopce odtwarzacza), w polskiej lub angielskiej wersji językowej, informujący o udostępnieniu treści z wykorzystaniem platformy PlatonTV.


III Organizacja i zarządzanie Naukową Interaktywną Telewizją HD

§9

 1. Koordynacją bieżącej współpracy redakcyjnej i technicznej pomiędzy Partnerami Realizującymi Naukową Interaktywną Telewizję HD zajmuje się powołane do tego celu Kolegium Redakcyjne Platformy PlatonTV.
 2. Kolegium Redakcyjne składa się z przedstawicieli każdego Partnera Realizującego Naukową Interaktywną Telewizję HD. Przedstawiciel Lidera w Kolegium Redakcyjnym Platformy PlatonTV pełni funkcje przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego. Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego składa okresowe sprawozdania z działalności Kolegium Radzie Konsorcjum PIONIER, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 3. Kolegium Redakcyjne w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Kolegium określa standardy techniczne i redakcyjne dotyczące treści programowych umieszczanych w Repozytorium treści i publikowanych na platformie PlatonTV.
 4. Rada Konsorcjum PIONIER może podejmować uchwały programowe mające charakter zaleceń dla Kolegium Redakcyjnego dotyczących tematyki podejmowanej w produkowanych przez Partnerów Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD materiałach audiowizualnych.
 5. Lider sprawuje bieżący nadzór nad treściami umieszczanymi w Repozytorium treści pod kątem spełniania przez te treści parametrów technicznych i standardów redakcyjnych, o których mowa w pkt. 3 oraz wymogów o których mowa w §10 ust. 4. W przypadku uznania, że dostarczone treści tych parametrów lub wymogów nie spełniają, Lider może wstrzymać publikację (rozpowszechnianie) konkretnych treści informując o tym Dostawcę treści, który treści te w Repozytorium treści umieścił, wskazując zastrzeżenia względem zablokowanych treści. Odblokowanie treści następuje po uwzględnieniu przez Dostawcę treści zastrzeżeń Lidera i usunięciu niezgodności. Dostawca treści, który nie zgadza się z decyzją Lidera może wnieść odwołanie do Kolegium Redakcyjnego. W treści odwołania Dostawca treści powinien wskazać i uzasadnić argumenty, które świadczą o tym, że zastrzeżenia Lidera nie są zasadne. Wniesienie odwołania nie powoduje odblokowania treści. Kolegium Redakcyjne rozstrzyga odwołanie zwykłą większością głosów, przy kworum wynoszącym co najmniej połowę składu Kolegium. Kolegium może:
  1. podtrzymać decyzję Lidera – w takim wypadku odblokowanie treści następuje po uwzględnieniu przez Dostawcę treści zastrzeżeń Lidera uznanych przez Kolegium za zasadne i usunięciu niezgodności;
  2. uchylić decyzję Lidera – w takim wypadku Lider niezwłocznie odblokowuje zablokowane treści, co do których decyzję Lidera Kolegium uchyliło.


IV Zasady produkcji treści dla Naukowej Interaktywnej Telewizji HD

§10

 1. Produkcja treści multimedialnej dla platformy PlatonTV realizowana jest z wykorzystaniem infrastruktury Studiów Nagrań, Studiów Produkcyjnych i Wozu realizatorskiego oraz innych zasobów technicznych Partnerów Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD – pod warunkiem ich dostępności - u których te Zestawy produkcyjne wdrożono.
 2. Treści multimedialne mogą być też produkowane przez Korzystających/Partnerów Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD z wykorzystaniem innej infrastruktury lub pozyskiwane przez Korzystających/Partnerów Realizujących Naukową Interaktywną Telewizję HD od producentów zewnętrznych, na zasadzie licencji lub nabycia praw, w celu ich wprowadzenia do Repozytorium treści, udostępnienia do publikacji, a następnie publikacji na platformie PlatonTV, za pośrednictwem portalu AoD.
 3. Partnerzy Realizujący Naukową Interaktywną Telewizję HD u których wdrożono Zestawy produkcyjne dążą do tego by treść produkowana z ich wykorzystaniem była wprowadzana do Repozytorium treści i udostępniana do publikacji w celu konsekwentnej budowy zasobów audiowizualnych platformy PlatonTV.
 4. Każdy Korzystający zobowiązany jest dbać o wysoki poziom merytoryczny i techniczny produkowanych treści, przestrzegać zaleceń Kolegium Redakcyjnego i Rady Konsorcjum PIONIER oraz mieć na względzie kreowanie pozytywnego wizerunku Korzystającego, Konsorcjum PIONIER i polskiego środowiska naukowego.

§11

 1. Każdy materiał audiowizualny, wyprodukowany z wykorzystaniem elementów Zestawów produkcyjnych, opatrzony jest informacją o jego autorach, która obejmuje wykaz osób, które wniosły twórczy wkład w powstanie materiału, instytucji uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych, użytych w produkcji utworach i materiałach. Ponadto materiał zawiera informacje o producencie oraz produkcji materiału z wykorzystaniem infrastruktury platformy PlatonTV. W materiale umieszcza się także planszę informującą o finansowaniu projektu PLATON ze środków UE. Informacje te zamieszcza się w formie czytelnych plansz na końcu materiału, których wzory określa załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Dostawca treści zobowiązany jest pozyskać wszystkie niezbędne prawa autorskie i majątkowe od osób i instytucji uprawnionych autorsko oraz pokryć koszty uzyskania niezbędnych licencji lub praw, i to w zakresie umożliwiającym eksploatację utworów audiowizualnych na platformie PlatonTV (w tym udzielenie odpowiednich licencji), przez wszystkich jej Odbiorców. Nabycie licencji albo praw powinno nastąpić w taki sposób, aby nie powodowało konieczności wnoszenia przez korzystających z utworów dodatkowych opłat, honorariów, tantiem itp.
 3. Korzystający mogą podejmować współpracę w celu połączenia zasobów produkcyjnych i wspólnej produkcji treści na zasadach koprodukcji, podwykonawstwa lub innych uzgodnionych przez zainteresowane strony warunkach. Każdorazowo jednak w materiale wyprodukowanym wspólnie zamieszcza się informacje o współpracy tych Korzystających przy jego produkcji. Korzystający dążą do tego by prawa eksploatacji utworów powstałych w wyniku takiej współpracy przysługiwały wszystkim zaangażowanym Korzystającym i były jednakowe.


V Korzystanie z narzędzi i aplikacji oraz treści

§12

 1. Użytkownicy korzystają z narzędzi platformy PlatonTV na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w pisemnych porozumieniach zawartych przez Korzystających ze Świadczącymi.
 2. Korzystający uzyskuje niewyłączną, ograniczoną czasowo licencję na korzystanie na potrzeby Jednostki z narzędzi i aplikacji platformy PlatonTV służących do dostępu do Repozytorium treści, Systemów Emisyjnych i/lub portalu AoD, zgodnie z postanowieniami i na okres porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
 3. Lider zastrzega sobie prawo do udzielenia Korzystającemu dostępu do narzędzi i aplikacji, po spełnieniu przez Korzystającego warunków technicznych niezbędnych do efektywnego i prawidłowego eksploatowania narzędzi i aplikacji platformy PlatonTV.
 4. Zabronione jest korzystanie z platformy PlatonTV w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, w sposób powodujący utrudnienie korzystania przez innych Korzystających, Użytkowników lub Odbiorców, a także podejmowanie działań mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu, korzystanie z treści, aplikacji lub narzędzi w sposób powodujący omijanie zabezpieczeń, mechanizmów kontroli dostępu i/lub trybów udostępniania treści na platformie PlatonTV.
 5. Korzystający, Użytkownicy i Odbiorcy zobowiązują się nie podejmować działań mogących prowadzić do naruszenia praw, dóbr lub własności intelektualnej Lidera, polegających na jakichkolwiek próbach ingerowania w udostępnione im aplikacje i narzędzia.
 6. Korzystający, Użytkownicy i Odbiorcy zobowiązani są chronić dane uwierzytelniające, do narzędzi i aplikacji platformy PlatonTV, przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Korzystający ma obowiązek:
  1. poinformować swoich Użytkowników o niniejszym Regulaminie i zobowiązać ich do jego przestrzegania;
  2. powiadamiać Świadczącego o konieczności utworzenia kont dla Użytkowników, aktualizacji danych lub ich usunięcia;
  3. powiadomić niezwłocznie Świadczącego o konieczności zablokowania dostępu do konta Użytkownika lub Aplikacji, w przypadku:
   • gdy przesłanki na podstawie których nadano prawo dostępu Użytkownikowi wygasły (np. utracił on status pracownika lub współpracownika),
   • uzyskania podejrzenia, że dostęp do danych uwierzytelniających uzyskały osoby nieuprawnione.
 8. Domniemywa się, że treści umieszczone/opublikowane z wykorzystaniem danych uwierzytelniających przydzielonych Użytkownikom Korzystającego zostały przez nich umieszczone/opublikowane za zgodą i akceptacją Korzystającego.

§13

 1. Zabronione jest umieszczanie w Repozytorium treści i publikowanie w jakikolwiek sposób materiałów lub treści naruszających przepisy prawa, prawa i/lub dobra osób trzecich, dobre obyczaje, a także zawierających treści obraźliwe, pornograficzne, kontrowersyjne moralnie i etycznie oraz treści, których posiadanie lub rozpowszechnianie może narazić na odpowiedzialność karną.
 2. Treści udostępniane na platformie PlatonTV publikowane są w celach informacyjnych i edukacyjnych, na użytek własny Odbiorcy, oraz do celów dydaktycznych, na zasadach niekomercyjnych.
 3. Korzystający, Użytkownicy i Odbiorcy zobowiązują się nie podejmować działań, które w odniesieniu do udostępnionej im treści, mogą prowadzić do naruszenia praw, dóbr lub własności intelektualnej Dostawców treści, a także do korzystania z treści poza narzędziami i/lub aplikacjami platformy PlatonTV, w sposób dla nich przewidziany.

§14

 1. Narzędzia, aplikacje i treści opublikowane na platformie PlatonTV udostępniane są pod adresem platontv.pl, w trybie ciągłym 24h na dobę przez 365 dni w roku.
 2. Nieprawidłowości w działaniu platformy Korzystający zgłasza do Świadczącego wskazując przynajmniej: moment wystąpienia problemu, opis nieprawidłowości oraz informacje kontaktowe do Użytkownika, który problem zidentyfikował.
 3. Lider zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do narzędzi, aplikacji i/lub treści, a także ograniczenia parametrów dostępu do nich, w przypadku konieczności dokonania prac konserwacyjnych uzasadniających takie ograniczenie.
 4. Lider zastrzega sobie prawo do ograniczenia przestrzeni Repozytorium treści, zasobów dedykowanych na Systemie Emisyjnym do realizacji transmisji audycji w trybie na żywo, zasobów systemu SDT i/lub przestrzeni portalu AoD z przyczyn technicznych.
 5. Lider zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika(ów) Korzystającego lub Odbiorców, którzy naruszają niniejszy Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, do wybranych lub wszystkich aplikacji, narzędzi i/lub treści. Odblokowanie dostępu możliwe jest po zaprzestaniu naruszeń, które były powodem zablokowania dostępu.
 6. Lider, ani żaden z Podmiotów Realizujących nie odpowiada za szkody poniesione przez Korzystającego, jego Użytkowników lub Odbiorców w związku z korzystaniem (w tym działaniami i/lub zaniechaniami), utratą treści, brakiem możliwości skorzystania z treści, aplikacji lub narzędzi platformy PlatonTV. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest także wyłączona.


VI Postanowienia końcowe

§15

 1. Lider udostępnia aktualny Regulamin platformy PlatonTV na stronie platontv.pl oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania w nim zmian w każdym czasie.
 2. Lider nie ma obowiązku informowania o zmianach w niniejszym Regulaminie w sposób inny niż publikacja na stronie platontv.pl
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 18.10.2013r.VII Dane kontaktowe

§16

 1. Pytania, uwagi, zgłoszenia usterek należy kierować do odpowiedniego Świadczącego Naukową Interaktywną Telewizję HD.
 2. Informacje na temat Naukowej Interaktywnej Telewizji HD znajdują się na portalu platontv.pl.
 3. Dane kontaktowe Świadczących Naukową Interaktywną Telewizję HD:
  1. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
   ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
  2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
   ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza - Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
   ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
  4. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
   ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
  6. Politechnika Białostocka
   ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok
  7. Politechnika Częstochowska
   ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
  8. Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne TASK
   ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
  9. Politechnika Koszalińska
   ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
  10. Politechnika Łódzka
   ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź
  11. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
   ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
  12. Politechnika Rzeszowska – Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową
   ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/2, 35-959 Rzeszów
  13. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Akademickie Centrum Informatyki
   Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
  14. Politechnika Śląska – Centrum Komputerowe
   ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
  15. Politechnika Świętokrzyska
   Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
  16. Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Sieciowo–Superkomputerowe
   ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
  17. Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Uczelniane Centrum Informatyczne
   ul. Gagarina 11 , 87-100 Toruń
  18. Uniwersytet Opolski
   pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
  19. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN
   ul. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
  20. Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
   ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  21. Uniwersytet Zielonogórski - Centrum Komputerowe
   ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
  22. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie
   ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa